top of page

תמונות מרפת "חלבלבן"

חוזרים מחליבת בוקר

חוזרים מחליבת בוקר

2

2

מכון החליבה

מכון החליבה

שלט רפת חלבלבן

שלט רפת חלבלבן

בית התנוקות של הרפת

בית התנוקות של הרפת

6

6

ערמת חציר ברפת

ערמת חציר ברפת

ערמות חציר תחת הסככה

ערמות חציר תחת הסככה

9

9

מכון החליבה

מכון החליבה

11

11

ערמות חציר מוכנות להגשה לפרות

ערמות חציר מוכנות להגשה לפרות

13

13

14

14

מנשנשים חציר

מנשנשים חציר

16

16

שלט הרפת החדשה לרגל חגיגות שנת ה 60

שלט הרפת החדשה לרגל חגיגות שנת ה 60

18

18

19

19

גם ברפת יש ממ"ד

גם ברפת יש ממ"ד

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

כן אני חדש כאן רק כמה ימים

כן אני חדש כאן רק כמה ימים

מכון החליבה

מכון החליבה

גם אני חדש כאן רק כמה ימים

גם אני חדש כאן רק כמה ימים

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

מכון החליבה

מכון החליבה

bottom of page