top of page

 

קיבוץ כיסופים קולט משפחות במעמד של "חברות בעצמאות כלכלית".

 

מה זו "חברות בעצמאות כלכלית"?

חברים בעצמאות כלכלית נושאים באחריות כלכלית לעצמם ולמשפחתם.

 

החברות היא חברות מלאה באגודה השיתופית והיא מקנה זכות הצבעה באסיפת הקיבוץ, הזכות להיבחר למוסדות האגודה.

 

חברים בעצמאות כלכלית שותפים בתהליך קבלת ההחלטות בקיבוץ ושותפים

ברווחים של העסקים בקיבוץ.

 

חברים בעצמאות כלכלית שותפים לשרותים המשותפים(שירותים מוניצפליים) הניתנים לכלל החברים כגון נוי, תרבות, בריכה, בטחון ועזרה הדדית ומשלמים מס מוניצפלי בהתאם להחלטות האגודה השיתופית.

ינון במסגריה

חברות בעצמאות כלכלית

bottom of page