top of page

מבנה אירגוני

אסיפת חברים

המוסד העליון בו מתקבלות ההחלטות על ידי הצבעה דמוקרטית.

מנהל עיסקי

אחראי על הפן העיסקי כלכלי של הקיבוץ.

ענפים

לול, אבוקדו, חוחובה

רפת, גידולי שדה ופרדסים.

מנהלת

המוסד האחראי על התנהלות הקיבוץ חברתי וכלכלית.

מנהל הכספים

משכורות, גביה תשלומים, מימון ועוד.

יו"ר

הנהלת חשבונות

אחראי על ההתנהלות הכספית של של הקיבוץ.

מנהל קהילה

אחראי על הפן החברתי והקהילתי של הקיבוץ.

שירותים

חינוך, תרבות, בריאות

רווחה, כלבו, בריכה ועוד.

bottom of page