top of page

חזון כיסופים

הקמת בית חם ופורח בנגב המערבי.

 

1.התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות וקיום קהילה שיתופית ,רב דורית המבוססת על עקרונות השוויון והדמוקרטיה.

2.שמירה על כבוד האדם וחירותו.

3.טיפוח ערבות ועזרה הדדית בין חבריה.

4.שמירה על קיום הקיבוץ כישוב חי ומתפתח הנשען על מקורותיו.

5.הבטחת רמה ואיכות חיים גבוה ועולה של חבריה, תוך  שמירה על ביטחון כלכלי.

6.בנית חברה דינמית, משתנה, המאפשרת ביטויים יצירתיים משותפים ייחודיים בכל התחומים.

7.עידוד וטיפוח יוזמות בכל התחומים:אישיים,  כלכליים, חברתיים, תרבותיים, סביבתיים.

8.שאיפה ליצירה חופשית משותפת שיש עמה ביטוי ומימוש עצמי ומבוססת על זיקת גומלין בין חבריה.תרבות חיים תוססת.

9.קיבוץ בעל אופי ציוני חילוני עם זיקה לתרבות ולמורשת היהודית.

10.קיום מערכת חברתית המנוהלת באופן דמוקרטי ויעיל תוך התבססות על כללים מוגדרים מחד וגמישות ופתיחות לשינויים מאידך.

11.פיתוח מערכות קשרים והשתלבות עם מעגלים מתרחבים: הסביבה והאזור, התנועה הקיבוצית, מוסדות המדינה.

bottom of page